Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 73/3 położonej na terenie wsi Zawada Uszewska, klasa bonitacyjna: ŁII – 0,06 ha; objęta KW TR1B/00008288/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako F10 RZ-ZZ,RT tj. tereny użytków zielonych na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi w strefie ochronnej (bezpieczeństwa) gazociągów wysokiego ciśnienia 17-GA, w obrębie 17-KD1 - A,B,C przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska (uciążliwości) drogi krajowej nr 75, KD (DK-GP) NR75 tj. drogi krajowe - główne przyspieszonego ruchu oraz KDW tj.  drogi wewnętrzne oraz służebności przejazdu, ponad to działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa, 17-GA O100 tj. strefa ochronna (bezpieczeństwa) gazociągów wysokiego ciśnienia oraz innych,  21-AG tj. obszary aktywności gospodarczej oraz 23-KU,24-RH tj. obszar kontrolowanej urbanizacji oraz obszaru przekształceń. 

Powierzchnia nieruchomości: 0,06 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza 

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 0,3 q żyta /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: 5 lat

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik 17.02.2021 r.