Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 686 położonej na terenie wsi Gosprzydowa o pow. 0,33 ha (klasa bonitacyjna R-IIIa), objęta KW TR1B/00020204/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: C91 RZ-ZZ,RI - tereny użytków zielonych na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi oraz na obszarach inwestycji perspektywicznych oraz KD (DG-L) - drogi gminne - lokalne, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnego turystyki, 17-ZC II – obszary stref sanitarnych cmentarzy czynnych150 m od granic cmentarzy, 7-PE IV (SO) – obszar perspektywicznych złóż surowców mineralnych „Gosprzydowa” (surowców okruchowych) w czaszy proj. wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Gosprzydowa 2”. 22-IP/WSZ1 – obszar inwestycji perspektywicznych, stanowiący rezerwy terenów dla realizacji wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Gosprzydowa 2" na rzece Uszwicy.

Powierzchnia nieruchomości: 0,33 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,65 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

 

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 17.02.2021 r.