Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: Część działki nr 244/10 położonej na terenie wsi Gosprzydowa o pow. 1,17  ha, klasa bonitacyjna: RIVb-1,16 ha; PsIV-0,01 ha (całkowita powierzchnia działki 1,18 ha), objęta KW TR1B/00038204/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako C237MN,UTL tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno – letniskowe, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny obszaru funkcjonalnego turystyki, 18-KO - Obszary koncentracji osadnictwa

Powierzchnia nieruchomości: 1,17 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,85 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik 17.02.2021 r.