Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1595/2 położonej na terenie wsi Uszew, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,30 ha; objęta KW TR1B/000889990/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako E75 RP,RZ tj. tereny użytków rolnych oraz tereny użytków zielonych, ponad to działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa.

Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza 

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,5 q żyta /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: 5 lat

 

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)


Z up. WÓJTA
Anna Rachwalik
Sekretarz Gminy

Gnojnik 11.05.2021 r.