Menu główne

Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik (21.04.2021 r. )

Gnojnik, dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

Na podstawie art. 17 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2020.293 ze zm.)

Wójt Gminy Gnojnik

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Gnojnik uchwały Nr XXIV/213/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Gnojniku Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1134 dla części terenów miejscowości Gnojnik, Lewniowa oraz Uszew – w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia:

1) obszaru K - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Gnojnik oznaczonego symbolem A49 MU-S, A49 MU (część dz. nr 113/21, 103/27, 51/4), A107 MN* (część dz. nr 113/21, 103/27, 51/4) oraz A36 U-S (dz. nr 113/22, 103/28, 51/5);

2) obszaru L - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Lewniowa oznaczonego symbolem D20 MU oraz D62 RP,RS (cz. dz. nr 210/7);

3) obszaru M - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Uszew oznaczonego symbolem E199 MN,UTL** (cz. dz. nr 1389/2);

4) obszaru N - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Uszew oznaczonego symbolem E 184 MN,UTL** (cz. dz. nr 1389/2).

oraz o podjęciu

przez Radę Gminy Gnojnik uchwały Nr XXV/228/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Gnojniku Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1134 dla części terenu w miejscowości Gnojnik – w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia:

1) obszaru O - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Gnojnik oznaczonego symbolem A190 MN** (część dz. nr 710).

Wnioski dotyczące zmiany punktowej planu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik lub na adres: Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Nr 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gnojnik, z siedzibą: Gnojnik 363, 33-180 Gnojnik tel. 14 6869600

2. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 14 6869600 w. 27,

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,305506,rodo-klauzule-informacyjne.html w zakładce „RODO - Klauzule informacyjne” oraz w siedzibie Administratora

 

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

 

Dokumenty do pobrania ze strony BIP Urzędu Gminy Gnojnik:

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik z dnia 21.04.2021 r. dot. przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXIV/213/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/213/2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/213/2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/213/2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/213/2021

Uchwała Nr XXV/228/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/228/2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/228/2021