Menu główne

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik - 14.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Termin przetargu: 24.05.2021 r., o godz. 11:00

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 21 (sala narad)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2021 r.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gnojnik oznaczonej jako działka nr 941/7 o pow. 0,11 ha, zapisana w KW nr TR1B/00090303/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: KD (DK-GP) NR75 - drogi krajowe - główne przyspieszonego, A90 RP-RT - tereny użytków rolnych w obrębie 17-KD1 - A,B,C przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska (uciążliwości) drogi krajowej nr 75, ponad to działka ta zlokalizowana jest  w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa, 4-C - Obszar promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy, 17-KD1(A) tj. tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi krajowej nr 75, 18-KO tj.  Obszary koncentracji osadnictwa, 21-AG - Obszary aktywności gospodarczej. Działka z dostępem do drogi gminnej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.

Cena wywoławcza: nieruchomości: 3 200,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100).Działka zwolniona z podatku VAT.

Wadium: 320,00 zł

1. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

2. Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości. 

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gnojnik. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu),  może zaskarżyć czynności przetargowe do Wójta Gminy Gnojnik

6. Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. 

7. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Gnojnik przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik, na tablicy ogłoszeń wsi Gnojnik oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 19 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 19 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, dnia 14.04.2021