Menu główne

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego - 12.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Termin przetargu: 21.06.2021 r., o godz. 9:30

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 21 (sala narad)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2021 r.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Uszew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1399 o powierzchni 0,21 ha zapisana w KW TR1B/00062226/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E169 RZ-RK,RW tj. tereny użytków zielonych na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych oraz na obszarach ochrony proj. wielofunkcyjnych zbiorników wodnych (około 0,2092 ha) oraz E4 WS tj. tereny wód powierzchniowych, śródlądowych (pozostała część działki), ponadto działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny funkcjonalne rekreacji, wyznaczone w obrębie miejscowości Uszew oraz 19-PK tj. obszary przyrodniczo-krajobrazowe, obejmujące tereny rolne nie zainwestowane i przeznaczone do ochrony przed zainwestowaniem. Działka bez dostępu do drogi publicznej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.

Wadium: 400,00 zł

1. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

2. Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości. 

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gnojnik. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu),  może zaskarżyć czynności przetargowe do Wójta Gminy Gnojnik

6. Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. 

7. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Gnojnik przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik, na tablicy ogłoszeń wsi Uszew oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 19 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 19 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, dnia 12.05.2021