Menu główne

Ogłoszenia 2020

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   - w miejscowości Biesiadki

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- część  działki nr 664 w Gnojniku o pow. 0,52 ha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych dooddania w użyczenie - nieruchomośći gruntowych położonych w Uszwi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie -pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Lewniowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - nieruchomości gruntowe Lewniowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy 160/4[0,40ha]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - budynek produkcyjno-usługowy 481/5[66,2m2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - budynek Gnojnik 393[32m2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - budynek Gnojnik 393

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik- II wyłożeniu do publicznego wglądu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie – Starosta Brzeski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r., na wniosek Wójta Gminy Gnojnik, z siedzibą 32-864  Gnojnik 363, dotyczącej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa w miejscowości Zawada Uszewska i Uszew”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Punktowej  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja do publicznej widomości: Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 05 listopada 2019r. decyzji Nr 123/B/2019 znak: WI-XI.7840.6.5.2019.MB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogi krajowej nr 75 w km 22 +740, w miejscowości Uszew, gmina Gnojnik, w ramach zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gnojnik- etap V – miejscowość Zawada Uszewska i Uszew.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki DAIMLER-BENZ, LAF1113B.