Menu główne

Ogłoszenia 2020

Wójt  Gminy Gnojnik  działając  na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni tj. od dnia 21-09-2020 r. do dnia 13.10.2020 r. wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:Część działki nr 820/1 w Uszwi o pow. 0,0125 ha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie  do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:działka nr 1489/1 w Uszwi o pow. 0,30 ha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie Wójta Gminy Gnojnik o zakończeniu postępowanie dowodowego  w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Biesiadki” o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 242/6 W LEWNIOWEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza   przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lewniowa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/6 o pow. 0,74 ha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik- wyłożeniu do publicznego wglądu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza   przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lewniowa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/6 o pow. 0,74 ha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gnojnik oznaczonej jako działka nr 1005 o pow. 0,53 ha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (kiosk handlowy - 68,42 m2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - (kiosk handlowy - 50,07 m2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (kiosk handlowy - 49,92 m2)

----------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dz. 316, 1571/1 Uszew

--------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.: część działki nr 160/4 w Gnojniku o pow. 0,40 ha.

Załącznik graficzny do ogłoszenia Wójta Gminy Gnojnik z dnia 12 maja 2020 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lewniowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Gnojnik

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   - w miejscowości Biesiadki

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- część  działki nr 664 w Gnojniku o pow. 0,52 ha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych dooddania w użyczenie - nieruchomośći gruntowych położonych w Uszwi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie -pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Lewniowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - nieruchomości gruntowe Lewniowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy 160/4[0,40ha]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - budynek produkcyjno-usługowy 481/5[66,2m2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - budynek Gnojnik 393[32m2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - budynek Gnojnik 393

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik- II wyłożeniu do publicznego wglądu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie – Starosta Brzeski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r., na wniosek Wójta Gminy Gnojnik, z siedzibą 32-864  Gnojnik 363, dotyczącej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa w miejscowości Zawada Uszewska i Uszew”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Punktowej  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja do publicznej widomości: Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 05 listopada 2019r. decyzji Nr 123/B/2019 znak: WI-XI.7840.6.5.2019.MB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogi krajowej nr 75 w km 22 +740, w miejscowości Uszew, gmina Gnojnik, w ramach zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gnojnik- etap V – miejscowość Zawada Uszewska i Uszew.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Gnojnik, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki DAIMLER-BENZ, LAF1113B.