Menu główne

Druki do pobrania

Drogownictwo:

Wniosek na budowę/remont ogrodzenia

Wniosek na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek na remont zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Podatek akcyzowy:

Aktualny wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

 

Podatki:

Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

 

Budownictwo:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego domu

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja nieselektywna zbiórka odpadów

Deklaracja nieselektywna zbiórka odpadów - doc.

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych powyżej 5 osób, segregacja (1)

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych powyżej 5 osób, segregacja (1) - doc.

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych do 5 osób, segregacja (2)

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych do 5 osób, segregacja (2) - doc.

Deklaracja – pusty formularz

Deklaracja – pusty formularz - doc.

 

Konsultacje społeczne - rewitalizacja 2016

Formularz konsultacyjny - .doc, .pdf

 

Badania społeczne - ankiety

Ankietyzacja gospodarstw rolnych Gminy Gnojnik

Ankieta pt. "Ocena pracy Urzędu Gminy w Gnojniku – badanie satysfakcji klienta"

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru

 

 

Planowanie przestrzenne, geodezja

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o dokonanie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

 

Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew/drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu

Wniosek o przyznanie odszkodowania za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Oświadczenie - opłata retencyjna

 

Oświata

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Oświadczenia majątkowe

Formularz - NOWY WZÓR
Instrukcja wypełniania

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla ucznia