Menu główne

Program Rewitalizacji

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy,

Jak Państwo wiecie, Gmina Gnojnik przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. Nowy obiekt będzie służył przedszkolakom (będzie się tu mieściła siedziba Przedszkola w Uszwi), ale też dzięki planowanej świetlicy i bibliotece - wszystkim mieszkańcom.

Budynek będzie energooszczędny, a dzięki temu ekologiczny i tani w utrzymaniu. Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie ze środków rewitalizacyjnych, będzie w pełni gotowy do użytku w 2020 roku.

W piątek odbyły się warsztaty konsultacyjne z przedszkolakami i ich rodzicami. Ponieważ w przyszłym roku planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie części miękkiej projektu, zachęcamy Państwa do zgłaszania pomysłów dotyczących zakupu sprzętu edukacyjnego, a także pomysłów dotyczących zajęć dodatkowych dla dzieci, szczegółów funkcjonowania biblioteki czy świetlicy.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GNOJNIK NA LATA 2016 – 2020
stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a takżedeficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w obszarze rewitalizacji Gminy Gnojnik. Proces opracowywania dokumentu prowadzony będzie w zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Ustawa) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi dn. 2 sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju (Wytyczne).
Po zrealizowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji wskazane do działań naprawczych obszary staną się miejscem rozwoju szeroko pojętej aktywności mieszkańców, w tym na polu kultury i działalności społecznej, a także miejscem, w którym świadczone są wysokiej jakości usługi edukacyjne i wychowawcze. Obszar rewitalizacji będzie również lepiej uwzględniał potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, a także pozostałych osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego. Głównym celem projektu będzie wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez wzrost poziomu usług społecznych i poprawę warunków dla aktywności społecznej mieszkańców.
Wartość projektu opiewa na kwotę 55 tys. zł, z czego Gminie Gnojnik udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 49 590 zł. z Funduszy Europejskich.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Gnojnik w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Gnojnik
Treść uchwały
Załącznik - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020
Załącznik - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gnojnik

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji:

Informacja o przebiegu i formach konsultacji społecznych dot. Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Projekt GPR

Formularz konsultacyjny