Menu główne

Współpraca

Tryb pozakonkursowy tzw. MAŁE GRANTY

2020 rok.

Wniosek  "Mała dotacja"

Fundacja Wspierania Aktywności i  Zachowania Dziedzictwa Lokalnego „PRO MEMORY”  złożyła wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ludowe ozdoby choinkowe, ale … nie covidowe’

Oferta


Wniosek „Mała Dotacja”

Fundacja Wspierania Aktywności i  Zachowania Dziedzictwa Lokalnego „PRO MEMORY”  złożyła wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Narodowe Czytanie Anno Domini 2020”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie
Oferta
Formularz z uwagami do ofertyWniosek „Mała Dotacja”


Fundacja Wspierania Aktywności i Zachowania Dziedzictwa Lokalnego „PRO MEMORY” złożyła wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Tradycja przeplatana zbożem rozmaitym”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.


Załączniki:

Ogłoszenie
Oferta
Formularz z uwagami do oferty


Wniosek „Mała Dotacja"

Stowarzyszenie „Łączy Nas Uszew” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ruch i zdrowie – Senior też może”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Protolół z wywieszenia oferty
Ogłoszenie
Oferta
Uwagi

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa „Z Nami Łatwiej” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dziecięcy taniec patriotyczny”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Protokół z wywieszenia oferty

Ogłoszenie

Oferta

Uwagi

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Zawadzianki” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Palmy wijemy  babki pieczemy i tradycje wielkanocne młodym przekazujemy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Protokół z wywieszenia oferty

Ogłoszenie

Oferta

Uwagi

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „Łączy Nas Uszew” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ruch i zdrowie – Senior też może”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie
Oferta
Uwagi

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku - GLOBUS” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny Senior-większa sprawność”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Formularz z uwagami do oferty

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „WIEŚ NASZYCH MARZEŃ” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Setne urodziny wspomnieniami uczcimy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Ogłoszenie
Oferta
Formularz uwag

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Otwarte konkursy ofert:

2020

Otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gnojnik w 2020 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Gnojnik na 2020 rok.

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gnojnik w 2020 roku.

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej na 2020 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dot. Trybu pozakonkursowego tzw. małe granty


 
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego z wykorzystaniem środków dotacji poza trybem otwartego konkursu ofert.
 
Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury tzw. „małych grantów”:
•    organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055);
•    oferta musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
•    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł;
•    zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 
O czym jeszcze powinien wiedzieć Oferent?

•    zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo – w przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami;
•    zaleca się złożenie oferty na min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania;
•    nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok);
•    w przypadku, gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
•    w przypadku, gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo;
•    w przypadku uznania celowości zadania oferta - w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia - zostaje zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń .
•    każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym wyżej mowa, może zgłosić uwagi dotyczące oferty;
•    po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, niezwłocznie zawiera się umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, złożona oferta stanowi załącznik do umowy;
•    w przypadku otrzymania przez organizację dotacji w trybie tzw. „małych grantów” organizacja składa sprawozdanie z wykonania zadania publicznego sporządzone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

    Należy złożyć ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku. Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją.

Prawo

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.