Menu główne

Współpraca

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa „Z Nami Łatwiej” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dziecięcy taniec patriotyczny”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Protokół z wywieszenia oferty

Ogłoszenie

Oferta

Uwagi

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Zawadzianki” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Palmy wijemy  babki pieczemy i tradycje wielkanocne młodym przekazujemy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Protokół z wywieszenia oferty

Ogłoszenie

Oferta

Uwagi

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „Łączy Nas Uszew” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ruch i zdrowie – Senior też może”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie
Oferta
Uwagi

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku - GLOBUS” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny Senior-większa sprawność”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
Ogłoszenie
Oferta
Formularz z uwagami do oferty

Wniosek „Mała Dotacja”

Stowarzyszenie „WIEŚ NASZYCH MARZEŃ” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Setne urodziny wspomnieniami uczcimy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Ogłoszenie
Oferta
Formularz uwag

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Gnojnik na 2020 rok.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Gnojnik na 2019 rok.

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały

Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

 

UWAGA! Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań (obowiązują dla konkursów ogłoszonych oraz ofert złożonych po 1 marca 2019 roku):

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

I. Otwarte konkursy ofert:

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gnojnik w 2020 roku.

Wójt Gminy Gnojnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej na 2020 rok.

Dokumenty dotyczące realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym:
- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
- wzór oferty - doc
- wzór sprawozdania częściowego/końcowego - doc
- oświadczenie o wydatkowaniu środków z dotacji
- oświadczenie wolontariusza pracującego społecznie
- wzór prawidłowego opisu faktury, rachunku

 

II. Tryb pozakonkursowy tzw. MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Gminy Gnojnik z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:
• organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS (do pobrania poniżej);
• projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł;
• zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
• łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok). Oferty należy składać min. 21 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.

Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganym załącznikiem aktualnym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta/oferentów (Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą załączać odpisu z KRS), potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących (zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów) do Urzędu Gminy w Gnojniku osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363, z dopiskiem MAŁY GRANT

Osoba do kontaktów w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi: Katarzyna Chmielowska – te. 14 68 69 600 wew. 16, .

Dokumenty dotyczące realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a (Małe Granty):
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)
- wzór oferty doc / pdf
- wzór sprawozdania końcowego doc / pdf
- oświadczenie o wydatkowaniu środków z dotacji
- oświadczenie wolontariusza pracującego społecznie
- wzór prawidłowego opisu faktury, rachunku