Menu główne

Ochrona Przyrody

Chronione gatunki płazów na terenie Gminy Gnojnik

Dzięki zgłoszeniu specjalisty zoologa i ornitologa Pana Roberta Słomczyńskiego, który w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanych wariantów przebiegu drogi krajowej DK 75, prowadzonej w 2018 i 2019 roku zidentyfikował szlak wiosennej migracji ropuchy szarej Bufo bufo przebiegający z podmokłych dolinek położonych powyżej drogi gminnej „Uszew na puste łąki” w kierunku południowym do doliny cieku za szkółką roślin Gmina Gnojnik podjęła działania zmierzające do ochrony gatunku tych płazów. Migracja przebiega wąskim pasem poprzez teren szkółki roślin i wzdłuż niej przebiegającym na południe fragmentem drogi. Jest to obszar na którym następuje masowa śmiertelność ropuchy szarej liczona w setkach sztuk. Przetrwanie tego istotnego dla ekosystemu gatunku zależne jest od naszego postępowania. Masowe rozjeżdżanie płazów może spowodować drastyczne ograniczenie możliwości przetrwania ich lokalnych populacji.
W tym obszarze stwierdzono występowanie i rozród ropuchy szarej Bufo bufo, ropuchy zielonej Bufotes viridis, żaby trawnej Rana temporaria, kumaka górskiego Bombina variegata i żab z grupy żab zielonych Phelophylax esculentus complex.

W 2020 r. Gmina Gnojnik otrzymała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zezwalającą na przenoszenie płazów z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. W tym celu Urząd Gminy we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych w Tarnowie poczynił działania zmierzające do ochrony tego cennego gatunku. Zamontowano płotki herpetologiczne zabezpieczające przed przechodzeniem żab przez drogę i kierujące je w stronę podmokłych terenów za szkółką roślin. Planowano w ww. działania zaangażowanie uczniów ze szkoły podstawowej w Uszwi, niestety pandemia Covid – 19 i ograniczenia z tym związane uniemożliwiły udział dzieci w przenoszeniu płazów.
Także w 2021 r. Gmina uzyskała pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ochronę gatunku żab i ropuch występujących w Uszwi. Ponownie zamontowano płotki herpetologiczne, które kierowały płazy w stronę przepustu pod drogą gminną. Takie działania pozwoliły na zmniejszenie śmiertelności płazów występujących w Uszwi.

Dlaczego występowanie tych gatunków płazów jest ważne? Na świecie żyje współcześnie około 4460 gatunków, a w Polsce tylko 18, dlatego istnieje poważne niebezpieczeństwo ich wyginięcia. Jest to gatunek chroniony prawnie: Konwencją o Różnorodności Biologicznej, podpisaną przez Polskę w roku 1992, a ratyfikowaną w 1993. W polskim prawie jest to rozporządzenie Ministra Środowiska na mocy, którego wszystkie gatunki płazów krajowych są objęte ścisłą ochroną gatunkową: zabrania się m.in. ich zabijania, odłowu, okaleczania itp. Dorosłe płazy są żywią się pierścienicami, stawonogami, mięczakami, atakują także młode gryzonie. Ich pokarmem są także gąsienice motyli, chrząszcze, turkucie podjadki. Kijanki i larwy zjadają pokarm roślinny lub zwierzęcy. Płazy są ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Nie tylko jako drapieżniki, ale także same są pokarmem dla innych zwierząt (np. dla ptaków i ssaków, kijanki dla zwierząt wodnych). To zwierzęta pożyteczne także dla człowieka, gdyż żywią się, podobnie jak ptaki, nietoperze i mrówki "szkodliwymi" owadami, ślimakami i gryzoniami.

Ciekawostki

Wyszukiwarka pomników przyrody http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf

WFOSiGW