Menu główne

Obszar zdegradowan i obszar rewitalizacji

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 6 USTAWY Z DN. 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI WÓJT GMINY GNOJNIK ZAWIADAMIA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/354/18 RADY GMINY GNOJNIK Z DNIA 12 LIPCA 2018 R. PRZYJMUJĄCEJ ZAKTUALIZOWANY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Interesariusze konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,

 2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

 3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

 4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;

 5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

 6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

 7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

 8. Organy władzy publicznej;

 9. Podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 26 listopada 2018 r. i potrwają do dn. 27 grudnia 2018 r., przy czym odbywać się będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Gnojnik w pokoju nr 6 –sekretariat

 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email: 

 3. Spotkań konsultacyjnych, które odbędą się: dnia 5 grudnia o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. nr 17 – sala nard

 4. Spaceru studyjnego, który odbędzie się w miejscowości Gnojnik dn.
  5 grudnia 2018 o godzinie 14.30. Osoby chcące uczestniczyć w spacerze studyjnym proszone są o obecność w tym terminie w holu Urzędu Gminy.

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/uggnojnik.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gnojnik.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział
w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych
nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Grzegorz Śledź

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały GMINNY PROGRAMREWITALIZACJI DLAGMINY GNOJNIKNA LATA2016 - 2020

Załcznik 1 - GMINNY PROGRAMREWITALIZACJI DLAGMINY GNOJNIKNA LATA2016 - 2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNOJNIK