Menu główne

Konsultacje społeczne

2019 ROK

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.

2018 ROK

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik.

Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik.

 

2017 ROK

Konsultacje społeczne projektu uchwały projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018".

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Gnojnik w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Informacja o przebiegu i formach konsultacji społecznych dot. Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.