Menu główne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku jest prowadzona pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/gopspolecznej


Kadra:

Kierownik - mgr Kinga Broszkiewicz-Kuchno
Pokój nr 29
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 33

Zastępca Kierownika – Anna Boczarska
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19

Starszy pracownik socjalny – mgr Joanna Odroń-Wąs
Pokój nr 20
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 26

Starszy pracownik socjalny – Bożena Święch
Pokój nr 20
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 26

Młodszy pracownik socjalny – Patrycja Hrycaj
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19

Główna księgowa – mgr Urszula Opoka
Pokój nr 21
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 34

Referent ds. świadczeń rodzinnych – mgr Renata Wnęk
Pokój nr 18
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 31

Referent ds. funduszu alimentacyjnego, Referent ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – Zuzanna Kuczek
Pokój nr 18
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 31

Młodszy referent ds. świadczeń wychowawczych - mgr Monika Pasek
Pokój nr 29
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 33

Obsługa informatyczna – mgr inż. Grzegorz Reczek
Pokój nr 30
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 37

Młodszy referent ds. ochrony danych osobowych – mgr Agnieszka Kornaś
Pokój nr 29
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 33

 

Archwiwum:

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 - NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM"

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

PRZETARGI

PROJEKT "JESTEŚMY NAJLEPSI"

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego


Zadania:

Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta oferowana jest na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim GOPS w Gnojniku przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia. W ten sposób gmina umożliwia wielu ludziom dotkniętym różnego rodzaju problemami życie na godnym poziomie.

Po drugie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują szereg działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin w takim zakresie, by umiały one rozwiązywać własne problemy i radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Celem działania GOPSu jest także integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie. Na uwagę zasługują liczne projekty zakładające pomoc osobom nieaktywnym zawodowo. Organizowane są więc różnego rodzaju kursy mające na celu wzmocnienie psychiczne, zwiększenie umiejętności i wiedzy w konkretnej dziedzinie oraz wyposażenie w kwalifikacje zawodowe. Pracownicy GOPSu starają się również pomóc zgłaszającym się do nich osobom w nawiązaniu szerszych kontaktów społecznych oraz uwrażliwić otoczenie na problemy jednostek znajdujących się na marginesie życia społecznego.

Ważnym aspektem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest także pomoc rodzinom patologicznym, zwłaszcza dotkniętym zjawiskiem przemocy i alkoholizmu w rodzinie.