Menu główne

Dla mieszkańców

Zamawianie etykiet na worki pod nr tel.14 68 69 600 wew. 41

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gnojniku nr XXII/186/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku.
1. Urodzenia i zgony – dane w posiadaniu USC Gnojnik.
2. Zamieszkanie na terenie innej Gminy – kopia deklaracji składanej na terenie innej gminy lub adres zamieszkania, umowa najmu mieszkania – w celu potwierdzenia w urzędzie właściwym dla nowego miejsca zamieszkania ponoszenia opłaty „śmieciowej” na terenie wskazanej nieruchomości.
3. Wyjazd zagraniczny – dokument poświadczający zamieszkanie poza granicami Polski.
4. Zaświadczenie z internatu, bursy, akademika – w przypadku uczniów i studentów.
5. Pobyt dłuższy niż 1 miesiąc w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub domu opieki – zaświadczenie z właściwego zakładu lub domu opieki

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z uchwałą nr XXII/186/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku:

Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą poczty elektronicznej lub Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Deklaracje określone przysłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2019 r. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346).

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez ulgi (pdf)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ulgą (pdf)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Gnojnik

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.pdf

Uchwała szczegółowy sposób świadczenia usług.pdf

Uchwała ws. zwolnienia za kompostownik.pdf

Zasady prawidłowej segregacji śmieci.pdf

UCHWAŁA Nr XX/168/2020 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik

Analizy:

Osiągnięte przez Gminę Gnojnik poziomy recyklingu i odzysku oraz ograniczenia odpadów komunalnych

Analiza systemu gospodarki gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2013 r.