Menu główne

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG


Remont drogi gminnej nr 250430 K w km 0+000 -  0+398 w miejscowości Gnojnik, Gmina Gnojnik

DOFINANSOWANIE: 185 105,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 292 417,74 zł

Celem projektu jest remont drogi gminnej „Działki za Plebanią” na odcinku 0,398 km w msc. Gnojnik. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa wraz z nawierzchnią bitumiczną. Ponadto zostaną wykonane prace związane z oczyszczeniem drogowych rowów odwadniających  z wyprofilowaniem skarp. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 09 maj 2022 r.