Menu główne

Droga krajowa 75

Osoby zainteresowane postępem prac nad opracowaniem przebiegu drogi krajowej DK75 zapraszamy do bieżącego śledzenia strony www.dk75.pl:

„Protokół KOPI Nr 1/2021 z posiedzenia z dnia 5 stycznia 2021 r., na którym rozpatrzono Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla zadania Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, Odc. II „

Treść protokołu

Pismo

Szacunkowy koszt nabycia nieruchomośći

Wykaz obiektów inżynierskich dla DK75 Brzesko Nowy Sącz przesłany mailem 2.03.2021

„Informacje z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zorganizowane przez Zamawiającego – Centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 5 stycznia 2021 r.

http://dk75.pl/928

„Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 3.12.2020 r., zatwierdzająca „Dokumentacje hydrologiczną określającą warunki hydrologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie polegającego na budowie i przebudowie drogi krajowej nr 75 (DK 75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. II od Brzeska na wyłączeniu do DK75 do Nowego Sącza” 

Treść decyzji.pdf

Odpowiedź GDDKiA na pismo UG Gnojnik dotyczące wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 75. 

Treść odpowiedzi

Załączniki do odpowiedzi:

Rys.1

Rys. 2

Prezentacja z posiedzenia ZOPI z dn. 21.07.2020r.

Wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dotyczące wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 75.
W załączniku pismo.

Korekta wariantu C z uwagi na kolizję z linią energetyczną wysokiego napięcia 400kV- http://dk75.pl/915

Podsumowanie etapu STEŚ – posiedzenie ZOPI-https://dk75.pl/920

JACOBS pismo z dnia 19.02.2020 r. - dotyczące uwag zoologa i ornitologa skierowane do UG Gnojnik dot. zlokalizowanych stanowisk występowania i rozrodu chronionych gatunków żab, wytępujących na obszarze stanowiącym przedmiot analizy - planowane warianty przebiegu drogi krajowej nr. 75.

JACOBS pismo z dn. 7 października 2019r. - Fragment tomu dokumentacji projektowejdotyczącej spotkań informacyjnych w Gminie Gnojnik. Raport składa się z części opisowej oraz kopii wniosków które wpłynęły i zostały poddane analizie po spotkaniach.

JACOBS - pismo, dotyczy prośby o wyrażenie opinii na temat proponowanych przebiegów pięciu wariantów nowego przebiegu DK75,zatwierdzonych do dalszych analiz decyzją posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) z dnia 18.12.2018r.

Badania prowadzone będą na trasie analizowanych 5 wariantów przebiegu projektowanej drogi DK75.

Roboty geologiczne prowadzone będą na działkach zlokalizowanych na terenie Gminy Gnojnik

Obręb Gnojnik dz. nr: 185; 190; 246; 243; 699; 700; 19; 14; 304; 303/2;

Obręb Uszew dz. nr: 335; 334/1; 336; 331/2; 1229; 922; 708; 709; 587; 1600; 1601; 1584; 2048; 1856; 631; 546; 1570/1; 1569; 2075/2; 100; 101/6;

Obręb Zawada Uszewska dz. nr: 309/1; 311; 638/1; 687; 841; 797; 799; 821; 822;

Obręb Biesiadki dz. nr: 447; 446; 449/1; 575; 574;

Obręb Lewniowa dz. nr: 230/8; 587; 588; 577/11; 6; 7/2; 41; 43/1; 283; 295;

Obręb Gosprzydowa dz. nr: 106/2; 107; 413; 414/2; 920; 674; 1249;

Pismo – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie z dn. 16 lipca 2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petycja mieszkańców Lewniowej dotycząca DK75  Brzesko – Nowy Sącz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, odnośnie zaproszenia z dnia 28 maja 2019r. , dotyczącego spotkania w sprawie omówienia możliwości przebiegu planowanej  drogi DK75.

Treść  pisma

...........................................................................................................................................

„Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”- spotkanie informacyjne.

....................................................................................................................................

Odpowiedź GDDKiA w Krakowie dot. podpisanego Porozumienia Samorządów w sprawie DK75.

 

................................................................................................................................................

Informujemy, iż w dniu 04 kwietnia 2019 r. w siedzibie Gminy Iwkowa miało miejsce spotkanie, którego celem było podjęcie i zatwierdzenie dokumentu pn: „Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75”. Efektem tego spotkania było podpisanie porozumienia przez włodarzy samorządów, których dotyczy ta kwestia. Zgodnie z zapisem w/w porozumienia, dopuszcza się późniejsze korekty w obrębie poszczególnych gmin na załączniku do tego porozumienia jakim jest mapa z naniesionym proponowanym przebiegiem korytarza DK 75. Wójt Gminy Gnojnik naniósł korektę w obrębie obszaru terytorialnego Gminy Gnojnik  (zaznaczone na mapie kolorem fioletowym wokół zielonego „wariantu samorządowego” ). Wprowadzona korekta z uwagi na dbałość o interesy mieszkańców  naszej gminy ma  na celu zminimalizowanie ewentualnych wyburzeń, które mogły by kolidować z przedmiotową inwestycją.
 
Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrza i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75.

Załącznik graficzny proponowanego przebiegu korytarza DK75.

................................................................................................................................................

Aktualizacja przebiegów DK75 – marzec 2019

...............................................................................................................................................

Aktualizacja przebiegów – grudzień 2018

UWAGA: Skorygowano lokalizację tunelu na korytarzu F

..................................................................................................................................................

MAPY- DK75

...............................................................................................................................................

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, mapa

DK 75 – informacje dot.  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, dla wszystkich zatwierdzonych protokołem ZOPI korytarzy.

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

MAPA - Aktualizacja przebiegów korytarzy – grudzień 2018

Prezentacja z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 18 grudnia 2018 r.

Spis aktualności dotyczących DK75:

DK 75 – informacje dot. studium korytarzowego

Informacja nt. etapu prac – przebudowa/budowa DK75

Raporty dot. stanowisk i opinii w sprawie przebudowy DK75

Przebudowa DK 75 (20.04.2018)

Przebudowa DK 75 (15.01.2018)

Przebudowa DK 75 (08.01.2018)

Stanowisko w sprawie przebudowy/budowy (19.12.2017)

Przebudowa drogi krajowej – nowe warianty (16.10.2017)

Przebudowa drogi krajowej – informacje (21.04.2017)

Spotkanie dotyczące drogi krajowej (11.04.2017)