Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Uwaga!

  Saturday, 9 November 2019r. Informacje

  Zmiana ustawowych terminów zgłaszania zmiany liczebności osób w domu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Dnia 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa przewiduje kilka zmian dotyczących terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1.Zmiana terminu składania deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  Przykład: deklaracje za miesiąc wrzesień będą musiały być dostarczone do urzędu do dnia 10 października 2019 r.

  2.Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

  Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu odpis zostanie dokonany z datą bieżącą.

Galeria