Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Ogłoszenie - XXIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

  Tuesday, 22 December 2020r. Przetargi

  Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik kadencji 2018-2023 r. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w XXIII Sesji Rady Gminy Gnojnik w dniu 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 14:00 w sali Domu Strażaka w Gnojniku.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 4.12.2020 r.
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2013-2020”
  b) powołania Klubu Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku
  c) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gnojnik na lata 2021-2026.
  d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2021r
  e) nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik
  f) sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1399 w Uszwi
  g) zmiany uchwały nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  h) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.
  i) zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039
  j) umorzenia części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus”, z siedzibą w Gnojniku 363,32-864 Gnojnik.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria