Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • [Mapy] Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  Tuesday, 18 January 2022r. Przetargi

  Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 26 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r.

  Obwieszczenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


  Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXVIII/265/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie „przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik”,

  Wójt Gminy Gnojnik Zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

  projektu zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

  w dniach:  od 26 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r.
  w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik, Sala Narad pokój nr 21 (w dniach i w godzinach pracy Urzędu Gminy).

  Projekt zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego został sporządzony w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, w tym dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Uszew i Gnojnik.
  Projekt zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gnojnik

  Dyskusja publiczna

  nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz nad prognozą oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy

      • Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gnojnik na adres Urzędu Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 z podaniem imienia
  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r.
      • Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
      • Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gnojnik
  32-864 Gnojnik 363, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie                  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: EPUAP - skrytka ESP: /g1i9w32fph/SkrytkaESP lub na adres: sekretariat@gnojnik.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4 marca 2022 r.
  Uwagi rozpatruje Wójt Gminy Gnojnik
  Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
  W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Nr 2016/679 informuję, że:
      1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gnojnik, z siedzibą: Gnojnik 363, 33-180 Gnojnik tel. 14 6869600 sekretariat@gnojnik.pl
      2. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
      3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw należy
  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 14 6869600 w. 27,  mjagielska@gnojnik.pl
      4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,305506,rodo-klauzule-informacyjne.html   w zakładce „RODO - Klauzule informacyjne” oraz w siedzibie Administratora

  Otrzymują:
      1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gnojnik
      2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik
      3. Strona internetowa Urzędu Gminy Gnojnik: www.gnojnik.pl
      4. Sołectwo Gnojnik – tablica ogłoszeń
      5. Sołectwo Uszew – tablica ogłoszeń
      6. Sołectwo Zawada Uszewska – tablica ogłoszeń
      7. Sołectwo Lewniowa – tablica ogłoszeń
      8. Sołectwo Biesiadki – tablica ogłoszeń
      9. Sołectwo Żerków – tablica ogłoszeń
      10. Sołectwo Gosprzydowa – tablica ogłoszeń
      11. aa

  Mapy i projekt uchwały dostępny po adresem: https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,2048365,mapy-wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-punktowej-miejscowego-planu-zagospodarowania-pr.html

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria