Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Ogłoszenie - X Sesja Rady Gminy w Gnojniku

  Wednesday, 10 April 2019r. Informacje

  Przewodniczący Rady Gminy w Gnojniku kadencji 2018-2023 r. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w X Sesji Rady Gminy w Gnojniku w dniu w dniu 10 października 2019 r. /czwartek/ o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gnojniku /pokój nr 21/.

  Porządek obrad Sesji:

  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.Przyjęcie porządku obrad.
  3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 08.08.2019 r. i 24.09.2019 r.
  4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości.
  5.Zapytania i wnioski sołtysów.
  6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  7.Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Gnojnik w sprawie potępienia wypowiedzi i zachowań nawołujących    do przemocy wobec osoby abp Marka Jędraszewskiego.
  8.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.,
  b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034,
  c)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku,
  d)zmiany Uchwały Nr VII/66/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011 r. w sprawie
  określenia trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  e)trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym  formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu   kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
  f)przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
  g)nabycia działek nr 591 oraz 602 położonych w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,
  h)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej  
  w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1014/5,
  i)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej 
  w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1015/5,
  j)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości  położonej 
  w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1015/2 oraz działka nr 1007/4,
  k)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej 
   w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1013/2,
  l)wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1109/1 w Gnojniku z  przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  ł)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
  9.Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
  10.Wolne wnioski i informacje.
  11.Zamknięcie obrad sesji.

  Ogłoszenie-sesja

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria