Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku

  Thursday, 13 January 2022r. Inne

  Małopolski Oddział PFRON przypomina o realizacji i terminach przyjmowania wniosków oraz wystąpień samorządów powiatowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  W listopadzie 2021 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepeł-nosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. W przypadku województwa ma-łopolskiego: Oddział Małopolski PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

  Zmiany w programie

  W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w „Programie wyrównywania różnic między regionami” obszar D, który przewiduje pomoc finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepeł-nosprawnych do placówek służących ich rehabilitacji. Zmiany dotyczą:
  - umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowa-dzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządo-we);
  - podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.

  Terminy i miejsce składania dokumentów

  Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorzą-dów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E gminy składają bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

  W przypadku pozostałych obszarów, tj. B, C, D, F wnioski przyjmowane są przez Realizatorów programu tj. Powiaty – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w terminie wyznaczonym przez poszczególne jednostki po-wiatowe: styczeń/luty 2022 r.

  Warunki uczestnictwa w programie

  O środki PFRON mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie posiadają:
  - wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  - zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  - wymagalnych zobowiązań wobec BGK – dotyczy obszar A programu,
  - wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

  Pozostałe dokumenty tj. procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

  Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON w celu uzyskania szczegółowych informacji – Bogusława Słońska 0-12 31-21-418, 663-023-484, mail: bslonska@pfron.org.pl

  Materiał prasowy: Oddział Małopolski PFRON

Galeria