Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • OGŁOSZENIE O NABORZE XVI EDYCJA

  Wednesday, 14 August 2019r. Inne

  ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiaty TARNOWSKI, DĄBROWSKI, BRZESKI, MIASTO TARNÓW

  AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

   

  Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:
  -dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
  -umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy BEZZWROTNA DOTACJA   - dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).
  Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
  •wiek 30 lat i więcej
  •pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne ( nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy!)
  •zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
  •które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
  o    osoby powyżej 30 roku życia
  o    osoby bezrobotne
  o    osoby niepełnosprawne
  o    osoby o niskich kwalifikacjach
  o    kobiety
   
  Proces rekrutacji trwa od 14.08.2019 do 28.08.2019
  NABÓR DLA WSZYSTKICH POWIATÓW PROWADZI BIURO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ  Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00
  -  osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska
  ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962
  - za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy: Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 3,

  Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej:
  www.twojaszansa.pakd.pl

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria