Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Obwieszczenie

  Sunday, 6 May 2018r. Inne

  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020.

  Pozostając w zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia.

  Konsultacje w przedmiotowej sprawie prowadzone są zgodnie z następującymi zasadami:
  • Interesariusze mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Gminy Gnojnik pod adresem Gnojnik 363 pok. 12;
  • Interesariusze mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania
  na środowisko ww. projektu w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 26 czerwca 2018 r.
  • Właściwą formą składania uwag jest zgodnie z art. 40 ww. ustawy:
  - Forma pisemna - osobiście w Urzędzie Gminy Gnojnik lub poprzez wysyłkę korespondencji na adres Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363
  - Forma ustna - uwagi składane do protokołu;
  - Forma elektroniczna - poprzez wysyłkę korespondencji na adres e-mail sekretariat@gnojnik.pl bez konieczności opatrywania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  - Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Gnojnik.

  Treść niniejszego obwieszczenia została opublikowana na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik.

  Załączniki:
  1. Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Galeria