Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Konsultacje społeczne - program współpracy z NGO

  Tuesday, 23 October 2018r. Inne

  Wójt Gminy Gnojnik przedstawia do konsultacji projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

  Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

  Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U.2018.450 z p. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Gnojniku Nr VI/50/11 z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag uprawnionych organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy.

  Projekt, którego dotyczą konsultacje, został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej www.gnojnik.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojniku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Chmielowska - pracownik Urzędu Gminy w Gnojniku.

  Sugerowane zmiany dotyczące projektu można zgłaszać w terminie do 7 listopada 2018 roku na załączonym do Programu współpracy formularzu:
  • pocztą elektroniczną na adres promocja@gnojnik.pl,
  • pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik lub w pokoju nr 22 (II piętro),
  • pocztą na adres Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363.

  Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 października 2018 roku.
  Termin zakończenia konsultacji: 7 listopada 2018 roku.


  Konsultację uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestników biorących w nich udział. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Gnojnik.


  Dokumenty do pobrania:

  Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik dot. ogłoszenia konsultacji społecznych

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadząymi działalnośc pożytku publicznego w roku 2019"

  Formularz zgłaszania uwag - doc, pdf

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria