Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Zmiana punktowa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  Tuesday, 11 September 2018r. Informacje

  Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gnojnik uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

  OBWIESZCZENIE

  w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik


  Na podstawie art. 17 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2018.1945 ze zm.)


  Wójt Gminy Gnojnik

  zawiadamia


  o podjęciu przez Radę Gminy Gnojnik uchwały Nr XLI/381/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Gnojniku Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1134 w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia: obszaru A obejmującego część terenu położonego w miejscowości Uszew oznaczonego symbolem F69 MU (dz. nr 1344 i 1345/2) oraz obszaru B obejmującego część terenu położonego w miejscowości Zawada Uszewska oznaczonego symbolem E132 RP,RZ-RK,RW (dz. nr 815/13 i 815/14).
  Wnioski dotyczące zmiany punktowej planu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik lub na adres: Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Treść uchwały

  Obwieszczenie

Galeria