Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

  Saturday, 9 March 2019r. Informacje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku podaje informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2019/2020:

  Termin i miejsce składania wniosków:
  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września 2019 roku.
  Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
  Kto może złożyć wniosek:
  -rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
  -pełnoletni uczeń,
  -dyrektor szkoły,
  -stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu. (Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).
  Kto może otrzymać:
  -Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  -Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  -Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie(art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1507). Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego 308,00 zł mies.od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

  Stypendium nie przysługuje:
  -uczniom klas zerowych,
  -uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Gnojnik,
  -uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia:
  1.Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,( do pobrania w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej)
  2.Zaświadczenie o wysokości:
  -dochodu netto z zakładu pracy                    
  -renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
  -alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika),
  3.Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  4.Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
  5.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  6.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
  7.Zaświadczenie ze szkoły ucznia.
  Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 (tj. 248 zł.).
  Kto może ubiegać się o zasiłek szkolny:
  ZASIŁEK SZKOLNY: może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium                           w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne  i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria