Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • RODZINY WSPIERAJĄCE

  Sunday, 12 May 2019r. Informacje

  INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku
  w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. Z 2019r, poz.1111 z późn.zm.)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku zachęca i zaprasza do współpracy, z asystentem rodziny, osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

  Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.

  Kto może zostać rodziną wspierającą:
  Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka np. dziadkom, krewnym, sąsiadom, znajomym.

  Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą:

  Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:
  •członka rodziny skazano za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione         z winy umyślnej,
  •rodzina nie ma ustabilizowanej sytuacji finansowej,
  •w rodzinie istnieje problem alkoholowy lub inne uzależnienie od środków psychoaktywnych,
  •stan zdrowia nie pozwala na realizację zadań,
  •w rodzinie występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi,
  •członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
  •członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
  •w rodzinie występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
  •rodzina nie uzyskała pozytywnej opinii sporządzonej na podstawie wywiadu środowiskowego,

  Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.

  Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą wskazówek w zakresie:
  •sprawowania opieki i wychowania dzieci,
  •kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
  •organizacji czasu rodziny,
  •pomocy w nauce,
  •racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego, przez pracownika socjalnego, wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

  Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy w Gnojniku.

  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gnojniku, UG III piętro lub pod numerami tel. 14 68 69 720 oraz 68 69 600 wew. 36.

   


  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria