Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Prowadzisz działalność – musisz mieć umowę na wywóz odpadów.

  Tuesday, 12 November 2019r. Informacje

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek podjęcia uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

  Nieruchomości niezamieszkałe nie są więc objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ale nie oznacza to, że właściciele nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza mogą postępować z odpadami według własnego uznania.
  Umowę musi zawrzeć każdy przedsiębiorca, który wytwarza odpady, bez względu na wielkość firmy czy ilość śmieci. Właściciele firm, powinni przechowywać powyższe umowy oraz dowody wpłat. Umowę na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów należy zawrzeć tylko z uprawnionym podmiotem - wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Gnojnik w zakładce Gospodarka odpadami.
  Brak umowy oraz dowodu jej opłacania stanowi wykroczenie, które skutkuje karą grzywny.
  Obowiązek przekazywania odpadów firmie wywozowej dotyczy także osób prowadzących działalność remontowo – budowlaną. To firma prowadząca roboty remontowo – budowlane zgodnie z ustawa o odpadach jest wytwórcą odpadów i to ona odpowiada za właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi w czasie prac. Jeżeli jednak firma uzgodni z inwestorem - właścicielem budynku, że odpady zagospodaruje właściciel, wtedy to na nim spoczywa obowiązek przekazania odpadów firmie wywozowej. Niedopuszczalnym jest przywożenie na PSZOK odpadów z budowy domu lub remontu, który wykonuje firma, lub na który wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie! Nadużycia związane z przywożeniem na PSZOK odpadów z takich inwestycji skutkują tym, że wszyscy mieszkańcy są obciążeni kosztami takiego procederu!
  Nieruchomości niezamieszkałe to placówki handlowe i usługowe (np. sklepy), zakłady produkcyjne i przemysłowe, placówki oświatowe, lokale gastronomiczne (np. restauracje), warsztaty rzemieślnicze, hotele, cmentarze, placówki służby zdrowia czy lokale użyteczności publicznej.
  W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.
  W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Gnojnik zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.
  Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych bądź prowadzących działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Gnojnik będą zobowiązani do przedstawienia umowy z firmą wywozową i rachunków potwierdzających regularny odbiór wytwarzanych odpadów.

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria