Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Program rewitalizacji - konsultacje społeczne

  Friday, 24 February 2017r. Informacje

  Wójt Gminy Gnojnik informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020. Konsultacje potrwają od 3 marca do 3 kwietnia 2017 roku.

  ZAWIADOMIENIE
  WÓJTA GMINY GNOJNIK
  Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R.
  o rozpoczęciu konsultacji społecznych

  Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje

  o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020.

  Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020.

  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

  Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020.

  Konsultacje przeprowadzone będą od 03.03.2017 r. do 03.04.2017 r. w formie:

  1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:
  Wypełnione formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gnojnik.pl 
  b) drogą korespondencyjną na adres:
  Urząd Gminy Gnojnik
  32-864 Gnojnik 363
   z dopiskiem „Rewitalizacja Gminy”
  c) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik

  2. Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020, które odbędą się:
  - Spotkanie z grupą przedstawicielską -organizacje pozarządowe – 13 marca 2017 r. godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Gminy Gnojnik
  - Spotkanie z mieszkańcami 13 marca 2017 r. godz. 16.15 w Sali narad Urzędu Gminy Gnojnik

  Projekt programu wraz z załącznikami i formularzami uwag dostępne będą od 03.03.2017 r. do 03.04.2017 r.:

  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik
  http://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,289734,2016.html
  - na stronie internetowej Gminy Gnojnik  www.gnojnik.pl (zakładka: Rewitalizacja),
  - w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. Nr 12, w godzinach pracy urzędu,
  - podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji (o których mowa w pkt.2).

  Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie
  po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gnojnik oraz tablicy ogłoszeń.

  Wójt Gminy Gnojnik
  mgr Sławomir Paterek

  Gnojnik, 23.02.2017

Galeria