Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Obwieszczenie - zmiany punktowe MPZP

  Tuesday, 14 September 2021r. Informacje

  Zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Wójta Gminy Gnojnik w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

  Gnojnik, dnia 14 września 2021 r. 

  OBWIESZCZENIE

  w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

   

  Na podstawie art. 17 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2021.741 ze zm.)

  Wójt Gminy Gnojnik

  zawiadamia

  o podjęciu przez Radę Gminy Gnojnik uchwały Nr XXVIII/265/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Gnojniku Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1134 dla części terenów miejscowości Uszew i Gnojnik – w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia: 

  1) obszaru P – obejmującego część terenu położonego w miejscowości Uszew oznaczonego symbolem E34 MU-ZW (część dz. nr 821),

  2) obszaru R – obejmującego część terenu położonego w miejscowości Gnojnik oznaczonego symbolem A2 MNU-S (część dz. nr 482/2).

  Wnioski dotyczące zmiany punktowej planu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik lub na adres: Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

  W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gnojnik, z siedzibą: Gnojnik 363, 33-180 Gnojnik tel. 14 6869600 sekretariat@gnojnik.pl

  2. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw należy 

  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 14 6869600 w. 27,  mjagielska@gnojnik.pl

  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,305506,rodo-klauzule-informacyjne.html   w zakładce „RODO - Klauzule informacyjne” oraz w siedzibie Administratora.

  Wójt Gminy Gnojnik
  mgr Sławomir Paterek

   

  Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gnojnik
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy Gnojnik: www.gnojnik.pl
  4. Sołectwo Gnojnik – tablica ogłoszeń
  5. Sołectwo Uszew – tablica ogłoszeń
  6. Sołectwo Zawada Uszewska – tablica ogłoszeń
  7. Sołectwo Lewniowa – tablica ogłoszeń
  8. Sołectwo Biesiadki – tablica ogłoszeń
  9. Sołectwo Żerków – tablica ogłoszeń
  10. Sołectwo Gosprzydowa – tablica ogłoszeń
  11. aa

  Uchwała Nr XXVIII/265/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.pl.

Galeria