Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Konsultacje społeczne - rewitalizacja

  Friday, 18 May 2018r. Informacje

  Działając na podstawie ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Gnojnik.

  Interesariusze konsultacji społecznych

  Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
  1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
  2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
  3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
  5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  8. Organy władzy publicznej;
  9. Podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

  Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Konsultacje rozpoczną się dn. 21 maja 2018 r. i potrwają do dn. 20 czerwca 2018 r., przy czym odbywać się będą w formie:
  • Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Gnojnik w pokoju nr 6 –sekretariat 
  • Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email sekretariat@gnojnik.pl 
  • Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dn. 4 czerwca o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. Nr 17 –sala narad
  • Spaceru studyjnego, który odbędzie się w miejscowości Gnojnik dn.
  4 czerwca 2016 o godzinie 16.00 . Osoby chcące uczestniczyć w spacerze studyjnym proszone są o obecność w tym terminie w holu Urzędu Gminy.

  Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/uggnojnik.

  Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gnojnik.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

  Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych
  nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

  Osoba odpowiedzialna

  Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Aneta Seremak

Galeria