Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035

  Tuesday, 20 July 2021r. Informacje

  Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035 / aktualizacja

  Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Wójt Gminy Gnojnik informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035.

  Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 20.07.2021 roku do 25.08.2021 roku:

  - w formie pisemnej poprzez:
  - formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy, który należy przesłać na adres mailowy promocja@gnojnik.pl lub sekretariat@gnojnik.pl lub pocztą na adres: Urzędu Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik lub dostarczyć do Urzędu Gminy Gnojnik

  - formularz uwag on-line (formularz Google) - udostępniony na stronie internetowej i BIP Gminy Gnojnik

  - ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
  1) w dniu 10.08.2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00
  2) w dniu 20.08. 2021 r. w godzinach od 12:30 do 15:30

  Dyżury konsultacyjne zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkań proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżurów konsultacyjnych na formę zdalną (on-line).

  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej Gminy Gnojnik w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w Urzędzie Gminy Gnojnik

  Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

  ----------------------------------------------------------------

  Zarzadzenie nr 82

  Wójta Gminy Gnojnik
  z dnia 21 lipca 2021 r.


  w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035.

  Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji - zarządzam, co następuje:
  § 1
  Przedłuża się do dnia 25 sierpnia 2021 r. termin konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035, o którym mowa w zarządzeniu Nr 81/2021 Wójta Gminy Gnojni z dnia 20 lipca 2021 r.
  § 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Gnojnik
  mgr Sławomir Paterek

  -------------------------------------------

  Zarządzenie Nr 81
  Wójta Gminy Gnojnik
  z dnia 20 lipca 2021 r.


  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
  Gminy Gnojnik na lata 2021-2035.

  Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji - zarządzam, co następuje:
  § 1
  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Konsultacje są prowadzone w celu poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1.
  § 2
  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035 podlega konsultacjom:
  a. z mieszkańcami gminy Gnojnik,
  b. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Gnojnik organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  c. z sąsiednimi gminami - Brzesko (powiat brzeski), Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Iwkowa, Dębno, Czchów, oraz ich związkami,
  d. z Lokalną Grupą Działania „Na Śliwkowym Szlaku”,
  e. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  § 3
  1. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 20.07. 2021 r. do 23.08. 2021 r.
  2. Nieprzekazanie opinii, uwag co do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035 w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z ich przedstawienia.
  § 4
  1. Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych i dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia 20.07. 2021 r.:
  a. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gnojnik,
  b. na stronie internetowej Urzędu Gminy Gnojnik: www.gnojnik.pl,
  c. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik:
  2. W czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna na stronie internetowej Urzędu Gminy Gnojnik: www.gnojnik.pl.
  § 5
  Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
  a. pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2 pkt. c-e;
  b. pisemnej – poprzez zgłoszenie uwag i opinii do projektu strategii w formie pisemnej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który zostanie również opublikowany wraz z projektem strategii, w następujący sposób:
  1) w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  2) pocztą na adres Urzędu Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@gnojnik.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Gnojnik: EPUAP - skrytka ESP: /g1i9w32fph/SkrytkaESP - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  c. pisemnej poprzez wykorzystanie elektronicznego formularza konsultacji,
  d. punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Gnojnik (dwa dyżury po 3h w godzinach dopołudniowych oraz popołudniowych celem zapewnienia możliwie powszechnej dostępności dla mieszkańców):
  1) w dniu 10.08.2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00
  2) w dniu 20.08. 2021 r. w godzinach od 12:30 do 15:30
  § 6
  Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest Paulina Gajec – Młodszy Referent ds. obsługi sekretariatu i promocji, tel.: (14) 68 69 600 wew. 11, e-mail: promocja@gnojnik.pl.
  § 7
  1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych opinii, uwag.
  2. Po zakończeniu procesu konsultacji sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, zawierające co najmniej informacje o:
  a. celu konsultacji,
  b. podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
  c. przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
  d. liczbie osób i/lub organizacji/podmiotów uczestniczących w konsultacjach,
  e. wynikach konsultacji wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych opinii, uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych opinii, uwag wraz z uzasadnieniem).
  3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gnojnik: www.gnojnik.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik https://bip.malopolska.pl/uggnojnik.
  § 8
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Gnojnik
  mgr Sławomir Paterek


  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021-2035 - pdf

  Formularz uwag - doc

   

Galeria