Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gnojnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Gnojnik.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-11.
Data ostatniego przeglądu: 2023-03-30.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • Menu dostępności (CTRL+U),
 • Mapa strony,
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany oświadczeń majątkowych i innych publikowanych dokumentów)

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności lub osobą odpowiedzialną za obsługę informatyczną Urzędu Gminy.

Dane kontaktowe Koordynatora: Katarzyna Chmielowska

Dane kontaktowe Inspektora ds. obsługi informatycznej Urzędu: Grzegorz Reczek

 • tel. 14 68 69 600 wew. 16
 • email: greczek@gnojnik.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363

 1. Urząd Gminy Gnojnik znajduje się w centrum wsi Gnojnik, przy drodze krajowej DK 75.
 2. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa przystanki autobusowye, którymi można dojechać do Urzędu z sąsiednich wsi i miast.
 3. Po lewej stronie budynku (na parkingu przed Domem Strażaka w Gnojniku) znajdują się oznaczone kopertą miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto, za budynkiem Urzędu Gminy znajdują się kolejne miejsca parkingowe oznaczone kopertą. Z tego parkingu można dotrzeć do wejścia Urzędu chodnikiem.
 4. Do wejścia do budynku prowadzą schody (od strony frontowej) oraz podjazd z poręczą (od strony miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych).
 5. Wchodząc do budynku osoba ze szczególnymi potrzebami jest obsługiwana przez pracownika Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze budynku.
 6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest tylko przestrzeń Biura Obsługi Klienta na parterze. W Urzędzie nie ma windy.
 7. Toaleta dostosowana znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz oznaczenia kontrastowe i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku jest pętla indukcyjna zlokalizowana w Biurze Obsługi Klienta na parterze.
 11.  Z uwagi na sytuację epidemiczną zmienił się sposób załatwiania spraw w Urzędzie: Klienci obsługiwani są przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Jeżeli klient ma taką potrzebę może wejść na teren Urzędu i udać się do konkretnego biura. Jeżeli konieczna jest obsługa na parterze budynku, pracownik schodzi na parter i obsługuje klienta przy wyznaczonych stanowiskach.
 12. Jeżeli potrzebujesz być obsłużonym na parterze budynku, powiadom o tej potrzebie pracownika Biura Obsługi Klienta.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem można:
  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363,
  • wysłać e-mail na adres: sekretariat@gnojnik.pl
  • przesłać pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (https://epuap.gov.pl/),
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 14 686 96 00
  • w Urzędzie można skorzystać z usługi tłumacza Jezyka Migowego on-line.